Algemene voorwaarden PLUK trainingslocatie van Groei naar Bloei

KvK 85136700

ARTIKEL 1 DEFINITIES/ ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens op onze website www.PLUKTrainingslocatie.nl terug te vinden.

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Programma: door PLUK trainingslocatie bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde activiteit of aangeboden dienst alsmede het bieden van faciliteiten. Deze activiteiten, diensten of faciliteiten kunnen o.a. bestaan uit de verhuur van de locatie, het geven van advies, organisatie en (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten, bemiddeling en verzorgen van maaltijden en/of slaapplaats en het verzorgen van (shuttle)vervoer.
 2. PLUK trainingslocatie: degene die, bij de uitoefening van de eenmanszaak PLUK trainingslocatie, het programma en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.
 3. Vertegenwoordiger van PLUK trainingslocatie: degene die uit naam van PLUK trainingslocatie optreedt, bijvoorbeeld als gastheer/gastvrouw of begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur, trainer, medewerker of (bege)leider).
 4. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij PLUK trainingslocatie zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een programma.
 5. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met PLUK trainingslocatie of gebruik maakt van een programma, activiteiten, diensten of materiaal van PLUK trainingslocatie.
 6. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever deelneemt aan of gebruik maakt van een programma en/of activiteit.

1.2 Indien deze algemene voorwaarden afwijken van en/of tegenstrijdig zijn aan de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) opgesteld door de Koninklijk Horeca Nederland, prevaleren deze algemene voorwaarden

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en (vervolg)overeenkomsten door of namens PLUK trainingslocatie gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

2.2 De opdrachtgever (en daarmee ook de deelnemer) aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met PLUK trainingslocatie of het feitelijk deelnemen aan een programma of activiteit van PLUK trainingslocatie of door het betalen van het verschuldigde tarief.

2.3 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van PLUK trainingslocatie, tenzij PLUK trainingslocatie en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.

2.4 PLUK trainingslocatie is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als PLUK trainingslocatie deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.5 PLUK trainingslocatie is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding of aanvaarding door middel van email door de opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt van PLUK trainingslocatie schriftelijk of per email een bevestiging van de (getekende) overeenkomst.

3.2 De offertes van PLUK trainingslocatie hebben een geldigheidsduur als omschreven in de offerte. Mocht er gedurende deze periode een aanvraag komen voor dezelfde datum dan dient binnen 2 dagen aangegeven te worden of u van de offerte gebruik maakt. PLUK trainingslocatie heeft te allen tijde de bevoegdheid de offerte zonder opgaaf van redenen te wijzigen of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk (per post of email) kan geschieden.

3.3 Iedere verlangde afwijking van of toevoeging aan de offerte van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever behoeft de schriftelijke instemming van Opdrachtnemer, die nadrukkelijk het recht heeft daarvoor extra kosten te berekenen.

 • Indien na het sluiten van de overeenkomst de kostprijsbestanddelen van goederen en/of diensten waarop Opdrachtnemer haar prijs heeft gebaseerd, worden verhoogd, heeft Opdrachtnemer het recht deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever heeft hierdoor niet het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.
 • Alle genoemde prijzen in de offerte en overeenkomst van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn exclusief 21% omzetbelasting voor huur locatie en geleverde diensten. Eten/drinken is exclusief 9% omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

3.6. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met PLUK trainingslocatie  is jegens PLUK trainingslocatie hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 4 EXTRA INFORMATIE ZALEN ALGEMEEN

De zalen zijn op de dag van aankomst vanaf het door u gereserveerde dagdeel beschikbaar en dienen op de dag van vertrek aan het eind van het gereserveerde dagdeel weer leeg opgeleverd te worden.

In principe gelden voor de dagdelen de volgende tijden:

Dagdeel ochtend – van 08:00 uur tot 12:30 uur

Dagdeel middag – van 12:30 uur tot 17:00 uur

Dagdeel avond – van 17:00 uur tot 21:00 uur

Na overleg met PLUK trainingslocatie vooraf kunnen wij hier in sommige gevallen van afwijken.

ARTIKEL 5 ZELF MEEGEBRACHTE ETENSWAREN EN/OF DRANKEN

Het is niet toegestaan zelf etenswaren of dranken mee te nemen en te nuttigen, tenzij hier vooraf schriftelijk afspraken over zijn gemaakt.

ARTIKEL 6 INFORMATIE, BESCHEIDEN EN VERPLICHTINGEN

6.1 PLUK trainingslocatie is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) het programma kan deelnemen wegens het gemis van documenten. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

6.2 PLUK trainingslocatie is gerechtigd om van de deelnemer te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie of een ander gedeelte van de accommodatie dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als onredelijk bezwarend voor deelnemer moet worden beschouwd. De deelnemer en/of klant heeft, indien PLUK trainingslocatie zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal PLUK trainingslocatie nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever kan aan PLUK trainingslocatie tot 2 werkdagen voor aanvang verzoeken het aantal personen waarop de overeenkomst betrekking heeft te wijzigen. Indien het aantal personen groter is dan in de overeenkomst vastgelegd, en PLUK trainingslocatie niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen. Indien het aantal personen van de gewijzigde overeenkomst meer dan 20% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 8 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

8.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van schriftelijk bericht/e-mail aan PLUK trainingslocatie. De datum van ontvangst door PLUK trainingslocatie geldt als annuleringsdatum.

8.2 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan PLUK trainingslocatie:

 1. tot 2 maanden voor aanvang: kosteloos
 2. tot 28 dagen voor aanvang: kosteloos, mits PLUK trainingslocatie de ruimte opnieuw kan verhuren voor de gevraagde data, zo niet dan 30 % van de totale aanbesteding
 3. tot 14 dagen voor aanvang: 60% van de totale aanbesteding
 4. tot 7 dagen voor aanvang: 90 % van de totale aanbesteding
 5. korter dan 7 dagen: 100% van de totale aanbesteding

PLUK trainingslocatie hanteert voor de totale aanbesteding het minimum aantal deelnemers dat op de reserveringsbevestiging staat.

8.3 Bij latere aankomst of eerder vertrek dan wel het ‘zonder te annuleren’ niet aanwezig zijn van de deelnemer bij het programma worden 100% van de kosten doorbelast.

8.4 In geval een deel van het programma wordt geannuleerd (bijv. vervallen lunch of diner) of wanneer een bijeenkomst dient te worden verplaatst dan zijn dezelfde annuleringsvoorwaarden van toepassing. Enerzijds ter bescherming van de toeleveranciers en anderzijds omdat er geen garantie kan worden gegeven dat de nieuw gewenste datum beschikbaar is.

8.5 No-show en bijstellen aantal. In geval van no-show zal de opdrachtgever in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen. De reserveringswaarde wordt vastgesteld op het aantal personen dat door opdrachtgever drie dagen voor bedoeld tijdstip aan verhuurder is doorgegeven. Voorts geldt dat bijstelling van het aantal personen binnen deze drie dagen naar boven altijd wordt opgeteld bij de reserveringswaarde. Wijzigingen naar beneden kunnen na drie dagen voor bedoeld tijdstip niet worden doorgevoerd en hebben dan ook geen invloed op de reserveringswaarde. Wanneer het aantal gasten met meer dan 15% afneemt ten opzichte van de als eerste uitgebrachte offerte, worden de tarieven herzien.

ARTIKEL 9 WIJZIGINGEN DOOR PLUK trainingslocatie

9.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is PLUK trainingslocatie gerechtigd het aangeboden programma en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal PLUK trainingslocatie de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het programma of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld mee te delen.

9.2 De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 9.1. afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan oorspronkelijke overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan PLUK trainingslocatie melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het programma.

9.3 In afwijking van de tarieven aangegeven op de website van PLUK trainingslocatie, danwel op daarvoor bestemde boekingssites kan PLUK trainingslocatie producten of diensten waarvan de prijzen eventueel gebonden zijn aan schommelingen en waar PLUK trainingslocatie geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in de offerte vermeld.

ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR PLUK TRAININGSLOCATIE

10.1 PLUK trainingslocatie heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn. PLUK trainingslocatie is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

10.2 Bij opzegging door PLUK trainingslocatie wegens de in 10.1 genoemde omstandigheden voor aanvang van het programma of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van het recht kosteloos te annuleren, is hij gehouden dit bij aangetekend schrijven kenbaar te maken aan Opdrachtnemer binnen 24 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging. Opdrachtnemer kan zo nodig het Project wijzigen op niet-wezenlijke punten zonder dit vooraf kenbaar te maken.

PLUK trainingslocatie zal zich inspannen de opdrachtgever een programma of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

10.3 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven PLUK trainingslocatie en/of de vertegenwoordiger van de PLUK trainingslocatie het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. PLUK trainingslocatie kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. PLUK trainingslocatie en/of de vertegenwoordiger van PLUK trainingslocatie heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

ARTIKEL 11 BETALING

11.1 Betaling van facturen van PLUK trainingslocatie dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 30 dagen voor aanvang heeft PLUK trainingslocatie het recht de betaling in twee termijnen te laten plaatsvinden. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 50% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 14 dagen na afloop van het programma worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11.3 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 10 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag in een keer te voldoen binnen 1 week nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen

11.4 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. PLUK trainingslocatie is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. PLUK trainingslocatie is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

11.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan PLUK trainingslocatie een wettelijke (handels-)rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

ARTIKEL 12 PRIJSCORRECTIES

PLUK trainingslocatie behoudt zich het recht voor prijscorrecties door te voeren in de voorkomende gevallen van:

 • Typefouten in eerder uitgebrachte schriftelijke communicatie
 • De prijs is gebaseerd op het aantal gasten die in de communicatie vermeld staan en voor de aangegeven periode. Indien u met minder gasten of in een ander tijdsbestek komt kan dit een prijsconsequentie hebben
 • De prijzen zijn excl. toeristenbelasting
 • Dranken worden berekend op basis van nacalculatie tenzij er sprake is van een vooraf overeengekomen arrangement.
 • Indien de datum van het voorgenomen verblijf ligt in het volgende kalenderjaar, dan behouden wij ons het recht voor om een inflatiecorrectie toe te passen (jaarlijkse indexatie).

U zult altijd voor facturatie op de hoogte gebracht worden van de prijswijzigingen.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Deelname aan het programma en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van PLUK trainingslocatie zelf, is PLUK trainingslocatie niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens het programma en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

13.2 Ofschoon PLUK trainingslocatie de overeenkomst naar beste inzet en vermogen zal uitvoeren, is PLUK trainingslocatie op geen enkele manier aansprakelijk voor de resultaten van of het inhoudelijk verloop van het programma, de bijeenkomst en/of presentaties.

13.3 Daarnaast is PLUK trainingslocatie in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 1. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk (reis)document, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies
 2. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van PLUK trainingslocatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan PLUK trainingslocatie of diens vertegenwoordiger kunnen worden toegerekend.
 3. diefstal, ongevallen of schade op, rond en in de locatie.

13.4 Voor zover PLUK trainingslocatie op welke grond dan ook jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor door opdrachtgever geleden schade, dan is deze beperkt (behoudens ingeval van opzet of grove schuld van PLUK trainingslocatie zelf) tot de factuurwaarde van de overeengekomen diensten.

13.5 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van PLUK trainingslocatie betrokken dienstverleners en toeleveranciers, alsmede hun personeel en alle overige derden welke bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij de wet dit uitsluit.

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

14.1 De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens PLUK trainingslocatie aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem ‘toegelaten’ derden.

ARTIKEL 15 KLACHTEN

15.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het programma of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan PLUK trainingslocatie of diens vertegenwoordiger ter plekke.

15.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van het programma of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij uitsluitend PLUK trainingslocatie.

15.3 Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het programma of de activiteit of, indien het programma of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

16.1 Op alle door PLUK trainingslocatie te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Dongen, januari 2024

 

PLUK trainingslocatie van Groei naar Bloei

Klein Dongenseweg 13

5106 AA Dongen